PDF
 
number advance newsletter
A1; 1/2017 www.advanceinstitute.cz

 

Legislativní novinky (listopad 2016 – květen 2017)

 
Lenka Novotná, vedoucí právního odboru, Oborová zdravotní pojišťovna | 8. 6. 2017
 

 

 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od listopadu 2016 do května 2017. Toto období přineslo českému zdravotnictví několik podstatných změn, ať už jde o změnu v osobě ministra zdravotnictví, další zvýšení plateb za státní pojištěnce, přijetí dlouho diskutovaného protikuřáckého zákona nebo úpravu parametrů přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Na přelomu roku vyšla celá řada obligatorních každoročních předpisů, od novely Seznamu výkonů až po zákon o státním rozpočtu. Zajímavé bylo též vyjádření Ústavního soudu k úhradové vyhlášce pro rok 2016. Pravidelná valorizace platby pojistného za státní pojištěnce se zřejmě opozdí, aktuálnější jsou úvahy o snížení limitu na doplatky na léky pro děti a seniory. Plánuje se zavedení nové právní formy pro univerzitní nemocnice, čeká se na vyjádření Ústavního soudu k návrhu na úpravu systému voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, k ústavnosti Národního zdravotnického informačního systému a ke způsobu stanovování cen a úhrad zdravotnických prostředků, a bez zajímavosti nebude ani další legislativní proces návrhu novely zákona o registru smluv.

 

31. 5. 2017

tedy symbolicky v den, který připadá na Světový den bez tabáku, nabývá účinnosti stále bouřlivě diskutovaný protikuřácký zákon.

 

23. 5. 2017

prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 1017), podle něhož má být u dětí do 18 let a pojištěnců nad 65 let snížen roční limit na regulační poplatky a doplatky na léky ze stávajících 2500 Kč na 1000 Kč, a u seniorů starších 70 let dokonce na 500 Kč. K návrhu byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, takže výslednou podobu zákona nelze odhadnout. 

 

22. 5. 2017

byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která do systému přerozdělování pojistného s účinností od 1. 1. 2018 zavádí kritérium spotřeby chronicky užívaných léků (PCG), což kromě zpřesnění systému přerozdělování přinese zdravotním pojišťovnám možnost připravovat programy šité na míru skupinám chronicky nemocných pojištěnců.

 

12. 5. 2017

vyšlo ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 1. 2018 nařízení vlády č. 140/2017 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Od příštího roku se stávající měsíční vyměřovací základ zvýší o 363 Kč na výsledných 7177 Kč. Měsíční platba se tak zvýší z dosavadních 920 Kč na 969 Kč za osobu, což má podle odhadů přinést do systému veřejného zdravotního pojištění pro příští rok o 3,5 miliardy Kč navíc. Podle analýzy Svazu zdravotních pojišťoven ČR však tento nárůst ani zdaleka nemůže pokrýt náklady na realizaci již vyslovených politických příslibů, které se mají týkat roku 2018, a které zahrnují například opětovné zvýšení platů zdravotníků nebo zvýšení investic do oblasti moderních diagnostických a terapeutických metod včetně centrových léků. Zároveň je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 1018), která má zajistit valorizaci platby za státní pojištěnce pro roky 2019 a 2020 tak, aby meziroční navýšení činilo vždy 3,5 miliardy Kč. Ve Sněmovně také stále od února 2016 leží poslanecký návrh (sněmovní tisk 721) na automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, který se zatím nedostal ani do prvního čtení.

 

10. 5. 2017

bylo u Ústavního soudu konáno veřejné ústní jednání k návrhu skupiny senátorů na zrušení stávajícího způsobu stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, který je veden pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/15. Ústavní soud by v rámci tohoto jednání mohl definovat, co je míněno pojmem „ekonomicky nejméně náročná varianta“. U Ústavního soudu se již více než rok nachází i návrh jiné skupiny senátorů na zrušení stávajícího systému voleb do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 21/15, o kterém zatím nebylo rozhodnuto.

 

26. 4. 2017

schválila Poslanecká sněmovna návrh systémové novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (sněmovní tisk 880), který má ambici řešit nedostatek zdravotních sester reformou jejich vzdělávání a který nyní bude předmětem projednávání v Senátu.  

 

19. 4. 2017

vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o registru smluv (sněmovní tisk 699) s pozměňovacími návrhy, mezi nimiž je i doplnění výjimky pro nákupy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Senát však zároveň vypustil některé výjimky, které Poslanecká sněmovna schválila. Bude tedy zajímavé sledovat, kterou verzi novely Poslanecká sněmovna upřednostní, nebo zda se neshodne ani na jedné a celá novela tak tzv. spadne pod stůl.

 

1. 4. 2017

částečně nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o léčivech, která adaptuje český právní řád na evropskou úpravu v oblasti klinických studií a v oblasti správné výrobní praxe, a která si mj. klade za cíl zabránit reexportům léků, které ohrožují dostupnost potřebných léků pro české pacienty.

 

6. 3. 2017

byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, která znovu upravuje právní rámec postgraduálního vzdělávání v těchto profesích. Zákon v tomto znění bude účinný od 1. 7. 2017. 

 

21. 2. 2017

nabyly účinnosti dva nové zákony o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterými jsou zdravotním pojišťovnám ukládány nové povinnosti v souvislosti s tvorbou zdravotně pojistných plánů a jejich výhledu na další dva roky, včetně nových informačních povinností vůči Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí. 

 

13. 1. 2017

byl ve Sbírce zákonů pod č. 8/2017 Sb. publikován nález Ústavního soudu, který zrušil část úhradové vyhlášky na rok 2016, která stanovila, že se úhradová vyhláška 2016 přímo vztahuje i na poskytovatele pobytových sociálních služeb. Zajímavostí je, že nález nemá v zásadě žádný praktický dopad, neboť nález nepůsobí zpětně, a protože vykonatelnosti nabyl až vyhlášením ve Sbírce zákonů v roce 2017, bude pro celý rok 2016 platit úhradová vyhláška v původním znění. Navíc stále platí rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1988/2014, podle něhož se na poskytovatele sociálních služeb má aplikovat úhradová vyhláška analogicky. 

 

1. 1. 2017

nabyla účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, která je prováděcím předpisem k novele zákona o zdravotních službách, na jejímž základě je budován Národní zdravotnický informační systém a která je účinná už od 1. 7. 2016. Proti této novele zároveň směřuje senátorská ústavní stížnost vedená pod sp. zn. Pl. ÚS 33/16, která požaduje kompletní zrušení ustanovení týkajících se NZIS v zákoně o zdravotních službách i v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, a to pro rozpor se zachováním práva na informační sebeurčení.

 

1. 1. 2017

nabyla účinnosti novela Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami publikovaná pod č. 421/2016 Sb

 

1. 1. 2017

nabyla účinnosti každoročně vydávaná vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, tentokrát pod č. 399/2016 Sb.

 

1. 1. 2017

nabyla účinnosti novela nařízení vlády o minimální mzdě, kterou se zvyšuje minimální mzda z bývalých 9900 Kč na 11000 Kč.

 

1. 1. 2017

nabyl účinnosti zákon o státním rozpočtu, který byl publikován pod č. 457/2016 Sb. 

 

30. 12. 2016

ve Sbírce zákonů vyšla historicky první novela občanského zákoníku, který je i po více než třech letech účinnosti stále označován jako „nový“. Novela upravuje celou řadu institutů občanského práva a dle důvodové zprávy jde o reakci na nejpalčivější problémy, které při aplikaci zákoníku vznikají. 

 

30. 11. 2016

prezident republiky jmenoval novým ministrem zdravotnictví dosavadního ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, který nahradil svého kolegu z ČSSD Svatopluka Němečka.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE