« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
1; 11/2013 www.advanceinstitute.cz

 

Novinky v seznamu výkonů

 
Daniel Hodyc | 13. 11. 2013
 
Ministerstvo zdravotnictví započalo v roce 2010 projekt kultivace Seznamu zdravotních výkonů, který od roku 1997 nebyl nijak zásadně upravován. Hlavním cílem kultivace vedle vzniku software bylo revidovat a sjednotit vstupní parametry, zejména cenu přístrojů, léků a zdravotnického materiálu. Do této doby byly prováděny pouze dílčí úpravy na návrh odborných společností nebo z iniciativy MZ ČR. Rozdílný přístup poskytovatelů k vykazování zdravotní péče podle platného seznamu, stejně jako přístup odborných společností k úpravám SZV vytvářel zdroj deformací a neobjektivních relací v této základní podzákonné normě pro vykazování poskytnuté zdravotní péče. Kultivace kladla důraz na věcnou správnost změn. Spolu s vytvořením software umožnila udržovat a aktualizovat položky v registračních listech dle jednotných pravidel. Zároveň při akceptování aktuálních cen a úrovně medicínských postupů zajistila udržování systematického přístupu napříč všemi odbornostmi. Některých cílů bylo dosaženo již v první fázi kultivace (např. úprava a sjednocení položek léků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků – ačkoliv tyto změny nejsou ještě platné a vzhledem k vydání pouze malé novely, budou tyto změny až součástí další novely v příštím roce. V databázi už je tak upraveno.). Byly vyřazeny dlouhodobě nepoužívané výkony, sjednoceny podobné výkony v různých autorských odbornostech, zjednodušena struktura klinických vyšetření (součást loňské vyhlášky 467/2012 Sb).
 
 
Změny plánované s účinností od roku 2014 – malá novela
Na základě jednání pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů byly do jednotlivých kapitol textových částí vyhlášky zaneseny změny: 
 • v souvislosti se zavedenými novými zdravotními výkony do seznamu výkon
 • v návaznosti na nález Ústavního soudu, který v zákoně č. 48/1997 Sb. zrušil pojem „ekonomicky náročnější varianta
 • v návaznosti na valorizaci v oblasti minutové režie z důvodů inflace
 • v návaznosti na valorizaci režijních nákladů v oblasti výkonů přepravy
 • v názvosloví odbornosti lékaře v souladu s vyhláškou č. 286/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.
 • v návaznosti na změny uvedené ve vyhlášce č. 467/2012 Sb. byly vypuštěny výkony, jejichž obsahem byla již neexistující kategorie výkonu „Q“,
 • Zařazení tzv. výkonů ve veřejném zájmu:
 1. 1.      Transplantační výkony, které nemají vazbu na žádný jiný chirurgický tzv. „skládačkový     výkon
 • Komplexní transplantologické vyšetření potencionálního dárce
 • Vyšetření před zařazením na čekací listinu (waiting list)
 • Komplexní vyšetření lékařem provádějícím transplantace
 • Cílené vyšetření lékařem provádějícím transplantace
 • Kontrolní vyšetření lékařem provádějícím transplantace
 • Příprava odběrů orgánů u dárce bez srdeční aktivity (nbhd)
 • Adjustace ledviny ke strojové perfusi
 • Transplantace jedné plíce
 • Pulzní perfúze orgánů k transplantaci – ledviny
 • Posouzení zdravotní způsobilosti zemřelého dárce k odběru orgánů - indikace odběru
 • Posouzení zdravotní způsobilosti zemřelého dárce – kontraindikace k odběru orgánů
 • Organizace a koordinace odběru orgánů zemřelého dárce a s ním souvisejících činností

Výkony se provádějí a vykazují samostatně. Nejsou součástí tzv. „chirurgické skládačky“.

 

Dále byly zařazeny výkony

 • Superkonziliární vyšetření internistou
 • Neinvazivní ambulantní monitorování krevního tlaku – sdílení pro 001. Jedná se o kardiologický výkon, o jehož sdílení požádali praktičtí lékaři
 • Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
 • Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
 • Vedení porodu vaginálně - hlavičkou porodní asistentkou při supervizi lékařem
 • Měření abi (indexu kotník-paže) na čtyřech končetinách oscilometrickou metodou
 • Plánování stereotaktické radioterapie a radiochirurgie
 • Permanentní brachyterapie karcinomu prostaty
 • Intersticiální high dose rate /hdr/ brachyterapie karcinomu prostaty
 • Stereotaktická radioterapie lineárním urychlovačem
 • Stereotaktická radiochirurgie lineárním urychlovačem
 • Radioterapie řízená obrazem (igrt) s trojrozměrným zobrazením
 • Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče
 • Vyšetření adiktologem kontrolní
 • Minimální kontakt adiktologa s pacientem
 • Adiktologická terapie individuální
 • Adiktologická terapie rodinná
 • Adiktologická terapie skupinová, typ i., pro skupinu maximálně 9 osob á 120 minut

 

 
Změny plánované s účinností od roku 2015/ poloviny 2014

Mezi výkony projednané a zkontrolované pracovní skupinou, u kterých byly odsouhlaseny změny s pravděpodobnou platností až od roku 2015, patří výkony odborností:

 • interních (včetně invazivních výkonů v odbornosti kardiologie),
 • komplementu,
 • mezioborové,
 • nelékařských odborností,
 • popáleninové medicíny,
 • ortopedické protetiky,
 • foniatrie, dětské otorinolaryngologie,
 • oftalmologie.

 

Ve zmíněných odbornostech byly prováděny změny ve výkonech v několika rovinách. Hlavní změny, které byly po odsouhlasení pracovní skupinou učiněny napříč všemi odbornostmi, se dají rozdělit do následujících skupin:

1.      Došlo ke zrušení nebo zavedení některých výkonů.

2.      Úprava hrazeného množství u přímo spotřebovaného materiálu a u přímo spotřebovaných léčiv,            které ve výkonu nebyly spotřebovány.

3.      Úprava nositelů výkonů.

4.      Přeřazení některých jednotlivých výkonů do správných režijních skupin.

5.      Provedeny úpravy v přímo spotřebovaném materiálu, kde byly chybně zahrnuty i položky režijní a          položky ZUM.

6.      Upraveno OM (omezení místem) a OF (omezení frekvencí) ve výkonech.

7.      Úprava popisu výkonů v souladu s náplní a definicí samotného výkonu a v souladu s právními              předpisy.

  

 

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE